PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-02

Naziv administrativnog postupka : Odobrenje za građenje

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Milada Mahmutović, Viši samostalni refernet za urbanizam
Tel: 032/650-022
E-mail: info.pult@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Omogućavanje investitorima uplanjenja objekta u katastar, priključak na vodovod, kanalizaciju, elektroenergersku mrežu i sl.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o građenju,Zakon o upravnom postupku,Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije,Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti čovjekovu okolinu.,Odluka o provođenju izmjena i dopuna prostornog plana općine Tešanj, Odluka o usvajanju i sprovođenju Urbanističkog plana naseljenog mjesta Tešanj Odluka o usvajanju i sprovođenju Regulacionog plana ''POSLOVNA ZONA BUKVA'' Tešanj,Odluka o usvajanju i sprovođenju Regulacionog plana centralnog dijela Tešnja Odluka o provođenju Revizije Regulacionog plana ''Jugozapad-Tešanj'' Odluka o usvajanju i provođenju projekta Revizije plana, revitalizacije i regeneracije Stare čaršije (iz 1987 god) integralnog dijela Starog grada Tešanj sa proširenjima granica stare historijske jezgre (iz 2002 god) Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana ''Musala'' Tešanj II Odluka o usvajanju i provođenju Urbanističkog projekta za lokalitet koji se nalazi u zoni zdravstva u Tešnju,Odluka o usvajanju i sprovođenju Regulacionog plana centralnog dijela Tešnja Odluka o provođenju Revizije Regulacionog plana ''Jugozapad-Tešanj'' Odluka o usvajanju i provođenju projekta Revizije plana, revitalizacije i regeneracije Stare čaršije (iz 1987 god) integralnog dijela Starog grada Tešanj sa proširenjima granica stare historijske jezgre (iz 2002 god) Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana ''Musala'' Tešanj II Odluka o usvajanju i provođenju Urbanističkog projekta za lokalitet koji se nalazi u zoni zdravstva u Tešnju,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 170 i 1601603000330017641722131
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 1   
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1"Zavisi od: zone (I, II, III, IV i V zona) u kojoj se nalazi objekat, namjene objekta (član 1. i član 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu), i korisne površine objekta (iz Idejnog projekta) Ukoliko nije donesen program uređenja građevinskog zemljišta, visina naknade za urađenje građevinskog zemljišta će se obračunavati po jedinici površine objekta za čiju izgradnju se izdaje urbanistička saglasnost i određuje se tako što se kao polazna osnova uzima iznos prosječne cijene m2 izgrađenog prostora na osnovu Odluke Općinskog vijeća o visini prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine, prema zonama kako -proizvodni objekti: II zona ………………………….. 0,50% III zona …………………………. 0,40% IV zona …………………………. 0,30 % V zona …………………………. 0,20% -poslovni objekti i javni objekti: II zona …………………………. 2,50% III zona ………………………….. 2,00% IV zona ………………………….. 1,50 % V zona …………………………. 1,00% -stambeni objekti: slijedi: II zona…………………………… 1,5 % III zona…………………………… 1,00% IV zona ………………………….. 0,75% V zona………………………….… 0,30% -pomoćni i gospodarski objekti: II zona…………………………… 0,75 % III zona…………………………… 0,50% IV zona …………………………... 0,30% V zona………………………….… 0,15% "1603000330017641722431
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
JMBG
Kontakt telefon
Opis
vrsta objekta
broj katastarske parcele (k.č. broj)
Broj posjedovnog lista
Katastarska Općina ( K.O.)
Naseljeno mjesto

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Prijepis posjedovnog listaSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveOriginal ili ovjerena kopija 
Zemljišno-knjižni izvadakZemljišno knjižni uredKopija 
Urbanističku suglasnostSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Rješenje o visini naknade za uređenje građevinskog zemljištaNadležna sluzbaKopija 
Zapisnik sa uviđaja na licu mjestaSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Glavni ili Izvedbeni projekatOvlaštena ustanovaOriginal 
Izvještaj o izvršenoj kontroli Glavnog ili Izvedbenog projektaOvlaštena ustanovaOriginal 
Identifikacija parcela novog premjera sa parcelama starog premjeraSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveOriginal ili ovjerena kopija 
Prethodna elektroenergetska suglasnostJP ''ELEKTROPRIVREDA'' BIH, podružnica ELEKTRODISTRIBUCIJA ZenicaOriginal ili ovjerena kopija 
Komunalna suglasnostOperateri mjesnog vodovoda i kanalizacijeOriginal ili ovjerena kopija 
Sanitarna suglasnostStručna služba općine TešanjOriginal ili ovjerena kopija 
Priznanica o plaćenoj naknadi za uređenje građevinskog zemljištaBankaOriginal 
Priznanicu o uplaćenoj naknadi za pretvorbu zemljištaBankaOriginal 
Priznanica o uplaćenoj općinskoj administrativnoj taksiBankaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva