PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-03

Naziv administrativnog postupka : Odobrenje za upotrebu građevine

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nerminka Handzic, stručni savjetnik za poslove upravnog rješavanja u oblasti urbanizma i stanovanja
Tel: 032/650-022
E-mail: nerminka.handzic@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Svrha postupka je utvrđivanje da li je građevina izgrađena u skladu sa odobrenjem i izdaje se odobrenje za upotrebu građevine
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o građenju,Zakon o upravnom postupku,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 1200 do 1700 (kada je infrastruktura elektro, dodatno se naplaćuje 0,20KM po metru dužnom postavljene instalacije)1603000330017641722131
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 1   
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1   
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
Datum podneska
Adresa
JMBG
Kontakt telefon
Opis
vrsta objekta
broj katastarske parcele (k.č. broj)
Broj posjedovnog lista
Katastarska Općina ( K.O.)
Naseljeno mjesto

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati općinske administrativne takseŠalter Sala Općine TešanjOriginal 
Urbanistička saglasnostSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Odobrenje za građenjeSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Prijepis posjedovnog listaSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Zemljišno-knjižni izvadakZemljišno knjižni uredOriginal 
Kopija katastarskog plana sa ucrtanim položajem građevineSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveOriginal 
Elektro-energetska saglasnostJP ''ELEKTROPRIVREDA'' BIH, podružnica ELEKTRODISTRIBUCIJA ZenicaOriginal 
Atest otpora uzemljenjaOvlaštena ustanovaOriginal 
Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima za održavanje građevineIzvođač radova na objektuOriginal 
Pisani izvještaj nadzora nad građenjemPisani izvještaj nadzora nad građenjemOriginal 
Uplatnica o plaćenoj naknadi za tehnički pregled objektaNadležna sluzbaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva