PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-04

Naziv administrativnog postupka : Izvod iz planskog dokumenta i stručno mišljenje

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Milada Mahmutović, Viši samostalni refernet za urbanizam
Tel: 032/650-022
E-mail: info.pult@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Upoznavanje investitora sa predviđenim zahvatima u prostoru (mogućnost građenja, način parcelacije i sl.)
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o prostornom uređenju,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 1201603000330017641722131
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 1   
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1   
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
Datum podneska
Adresa
JMBG
Kontakt telefon
Opis
Broj katastarske parcele (k.č.broj)
Katastarska Općina ( K.O.)
Naseljeno mjesto

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati općinske administrativne takseŠalter Sala Općine TešanjKopija 
Kopija katastarskog planaSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Izvod iz planskog dokumenta i stručno mišljenje