PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-07

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje iz službene evidencije/PS obrazac

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Almasa Salkić, viši referent za administrativno-tehničke i stambene poslove
Tel: 032/650-022
E-mail: info.pult@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Uvjerenje o podacima iz PS obrasca služi za izračunavanje cijene stana prilikom otkupa, kao i drugim podacima o stanu
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 1101603000330017641722131
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 1   
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1   
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
JMBG
Kontakt telefon
Kratak opis poslova
Lokacija za koju se traži privremeno zauzimanje javne površine
Broj stana
Kvadratura
Namjena-svrha

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati općinske administrativne takseŠalter Sala Općine TešanjOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva