PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-09

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje iz službene evidencije

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Milada Mahmutović, Viši samostalni refernet za urbanizam
Tel: 032/650-022
E-mail: info.pult@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Uvjerenje o izdatom odobrenju iz službene evidencije (ukoliko je zagubljeno u arhivi i kod stranke) a služi kod uplanjenja objekta u katastar, priključka na infrastrukturu, i sl.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 1101603000330017641722131
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 1   
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1   
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
JMBG
Kontakt telefon
Kratak opis zahtjeva
vrsta objekta
Katastarska Općina ( K.O.)
Katastarska čestica
Broj posjedovnog lista
Naseljeno mjesto
Podatak o investitoru na čije ime je izdato odobrenje za građenje
Broj i datum izdavanja odobrenja za građenje

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati općinske administrativne takseŠalter Sala Općine TešanjOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva