PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-10

Naziv administrativnog postupka : Izmjena i dopuna odobrenja za građenje

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Milada Mahmutović, Viši samostalni refernet za urbanizam
Tel: 032/650-022
E-mail: info.pult@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Omogućavanje investitorima da u toku ili nakon izgradnje objekta, ukoliko želi ili je odstupio od rješenja datog glavnim projektom, izmjeni odobrenje za građenje
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o građenju,Zakon o upravnom postupku,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 1501603000330017641722131
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 1   
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1   
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
JMBG
Kontakt telefon
opis
vrsta objekta
Katastarska Općina ( K.O.)
broj katastarske parcele (k.č. broj)
Naseljeno mjesto
Posjedovni list (PL broj:)

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati općinske administrativne takseŠalter Sala Općine TešanjOriginal 
Odobrenje za građenjeSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Prijepis posjedovnog listaSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Zemljišno-knjižni izvadakZemljišno knjižni uredOvjerena kopija 
Urbanističku suglasnostSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Rješenje o izmjeni urbanističke saglasnostiSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Minimalno tri primjerka glavnog ili izvedbenog projektaOvlaštena kućaOriginal 
Dokaz o uplati naknadeSlužba za finansije i ekonomiju -Blagajna i pošta i bankeOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 10
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva