PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-11

Naziv administrativnog postupka : Izmjena i dopuna urbanističke saglasnosti

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Milenija Ramić, Viši referent za poslove građevinarstva
Tel: 032650022
E-mail: info.pult@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Omogućavanje investitorima da u toku ili nakon izgradnje objekta, ukoliko želi ili je odstupio od rješenja datog glavnim projektom, izmjeni uslove utrđene u urbanističkoj saglasnosti
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine,Zakon o upravnom postupku,Zakon o građenju,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 1iznos od 50% od izvršene uplate za izdavanje urbanističke saglasnosti za te vrste objekata1603000330017641.722131
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 1   
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1"zavisi od: zone (I, II, III, IV i V zona) u kojoj se nalazi objekat, namjene objekta (član 1. i član 38. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu), i korisne površine objekta (iz Idejnog projekta) Ukoliko nije donesen program uređenja građevinskog zemljišta, visina naknade za urađenje građevinskog zemljišta će se obračunavati po jedinici površine objekta za čiju izgradnju se izdaje urbanistička saglasnost i određuje se tako što se kao polazna osnova uzima iznos prosječne cijene m2 izgrađenog prostora na osnovu Odluke Općinskog vijeća o visini prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene povrčine, preme zonema kako -proizvodni objekti: II zona ………………………….. 0,50% III zona …………………………. 0,40% IV zona …………………………. 0,30 % V zona …………………………. 0,20% -poslovni objekti i javni objekti: II zona …………………………. 2,50% III zona ………………………….. 2,00% IV zona ………………………….. 1,50 % V zona …………………………. 1,00% -stambeni objekti: slijedi: II zona…………………………… 1,5 % III zona…………………………… 1,00% IV zona ………………………….. 0,75% V zona………………………….… 0,30% -pomoćni i gospodarski objekti: II zona…………………………… 0,75 % III zona…………………………… 0,50% IV zona …………………………... 0,30% V zona………………………….… 0,15% "1603000330017641722431
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
JMBG
opis
Dimenzije objekta (po rješenju i novo stanje)
Spratnost objekta (po rješenju i novo stanje)
Vrsta krova (po rješenju i novo stanje)
Namjena objekta (po rješenju i novo stanje)
Materijal za izgradnju (po rješenju i novo stanje)
Vodosnabdijevanje objekta (po rješenju i novo stanje)
Kanalizacija objekta (po rješenju i novo stanje)

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati općinske administrativne takseŠalter Sala Općine TešanjOriginal 
Prijepis posjedovnog listaSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Kopija katastarskog planaSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Urbanističku suglasnostSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Idejni projekatPravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti projektovanjaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva