PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-13

Naziv administrativnog postupka : Produženje važnosti urbanističke saglasnosti

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Milenija Ramić, Viši referent za poslove građevinarstva
Tel: 032650022
E-mail: info.pult@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Produženje važnosti rješenja o urbanističkoj saglasnosti kako se nebi ponavljao postupak izdavanja urbanističke saglasnosti, kao i ostavljanje investitorima dužeg roka za prikupljanje dokumentacije potrebne za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenja
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o prostornom uređenju,Zakon o upravnom postupku,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 1iznos od 40% od izvršene uplate za izdavanje urbanističke saglasnosti za te vrste objekata1603000330017641722131
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 1   
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1   
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
Adresa
JMBG
Datum podneska
Kontakt telefon
opis
broj urbanističke saglasnosti i datum izdavanja

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati općinske administrativne takseŠalter Sala Općine TešanjOriginal 
Urbanističku suglasnostSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 7
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva