PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-14

Naziv administrativnog postupka : Utvrđivanje visine rente

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Milada Mahmutović, Viši samostalni refernet za urbanizam
Tel: 032/650-022
E-mail: info.pult@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Obezbjeđivanje sredstava za uređenje građevinskog zemljišta, izradu dokumenata prostornog uređenja, i dr.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o građevinskom zemljištu,Zakon u upravnom postupku,Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 1   
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 1   
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1   
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
JMBG
opis
broj i datum izdavanja urbanističke dozvole

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Urbanističku suglasnostSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Projekat sa utvrđenom korisnom površinom objektaOvlaštena ustanovaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva