PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-15

Naziv administrativnog postupka : Izmjena i dopuna rješenja za upotrebu građevine

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nerminka Handzic, stručni savjetnik za poslove upravnog rješavanja u oblasti urbanizma i stanovanja
Tel: 032/650-022
E-mail: nerminka.handzic@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Identificira se broj parcle na kojoj je izgrađen objekat (po novom ili starom premjeru) ili drugi podaci o predmetnom objektu ili vlasniku objekta
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 1501603000330017641722131
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 1   
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1   
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
JMBG
Kontakt telefon
Opis
vrsta objekta
Katastarska Općina ( K.O.)
broj katastarske parcele (k.č. broj)
Naseljeno mjesto
Broj posjedovnog lista

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati općinske administrativne takseŠalter Sala Općine TešanjOriginal 
Odobrenje za građenjeSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Prijepis posjedovnog listaSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Zemljišno-knjižni izvadakZemljišno knjižni uredKopija 
Urbanističku suglasnostSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Rješenje o izmjeni urbanističke saglasnostiSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva