PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-16

Naziv administrativnog postupka : Prijepis posjedovnog lista

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Rajfa Krličević, Viši referent u katastru
Tel: 032650022, lokal 141
E-mail: info.pult@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Dokaz o upisu u službenim evidencijiama o nekretninama radi ostvarivanja prava stranaka
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o premjeru i katastru zemljišta,Zakon o korištenju podataka premjera i katastra zemljišta,Privremena odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 1   
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 181340100000001672722515
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1   
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
Adresa
JMBG/IDBR
Kontakt telefon

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Kopija lične karteCIPSNa uvid 
Dokaz o uplati općinske administrativne takseŠalter Sala Općine TešanjOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 2
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva