PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-18

Naziv administrativnog postupka : Kopija katastarskog plana

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Rajfa Krličević, Viši referent u katastru
Tel: 032650022, lokal 141
E-mail: info.pult@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Prima pismene putem zahtjeve pošte, lično ili usmene formuliše u pismene/ utvrđuje potrebne informacije za izdavanje uvjerenja, te isto izdaje, a u slučaju da se radi o izdavanju uvjerenja o podacima koji nisu iz službenih evidenija vrši se posredno utvrđenje činjenica uvidom u spisak promjena katastra i drugo
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o premjeru i katastru zemljišta,Zakon o korištenju podataka premjera i katastra zemljišta,Privremena Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 1   
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 111 do 2001340100000001672722515
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1   
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime /ime roditelja/ prezime ili pravnog lica
JMBG/IDBR
Adresa
Kontakt telefon

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksiSlužba za finansije i ekonomiju -Blagajna i pošta i bankeOriginal 
Lični dokument / dokaz o IDBRCIPS / Porezna upravaNa uvid 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva