PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-19

Naziv administrativnog postupka : Identifikacije podataka katastra starog i novog premjera

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Rajfa Krličević, Viši referent u katastru
Tel: 032650022, lokal 141
E-mail: info.pult@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Dokazivanje prava na nekretninama
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o premjeru i katastru zemljišta,Zakon o korištenju podataka premjera i katastra zemljišta,Privremena Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 1   
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 15 KM po parceli1603000330017641722431
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1   
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
Naziv firme
Adresa
Kontakt telefon
broj katastarske parcele (k.č. broj)
JMBG/IDBR

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična karta na uvidCIPSNa uvid 
Dokaz o uplati općinske administrativne takseŠalter Sala Općine TešanjOriginal 
Prijepis posjedovnog listaSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveNa uvid 
Zemljišno-knjižni izvadak (ako je u pitanju identifikacija - stari u novi premjer)Zemljišno knjižni uredKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva