PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-20

Naziv administrativnog postupka : Usklađenje podataka katastra

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Enes Bećarević, Stručni savjetnik za katastar komunalnih uređaja
Tel: 032/650-022
E-mail: enes.becarevic@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Usklađivanje podataka u evidencijama o nekretninama (u katastru i zemljišnoj knjizi)
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o premjeru i katastru zemljišta,Zakon o zemljišnim knjigama FBIH,Pravilnik o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima,Privremena Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 1   
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 110 KM po parceli1603000330017641722516
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1   
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
JMBG
Kontakt telefon
Adresa

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična karta na uvidCIPSNa uvid 
Dokaz o uplati općinske administrativne takseŠalter Sala Općine TešanjOriginal 
Prijepis posjedovnog listaSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveKopija 
Zemljišno-knjižni izvadakZemljišno knjižni uredOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 10
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva