PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
06-21

Naziv administrativnog postupka : Promjena na zemljišta za koju je potreban uviđaj na terenu

Veća organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i) Građevinarstvo, urbanizam, katastar i stambeni poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Enes Bećarević, Stručni savjetnik za katastar komunalnih uređaja
Tel: 032/650-022
E-mail: enes.becarevic@opcina-tesanj.ba
Svrha administrativnog postupka Praćenje i ažuriranje podataka o nekretninama
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o premjeru i katastru zemljišta,Zakon o korištenju podataka premjera i katastra zemljišta,Zakon o upravnom postupku,Privremena Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Lokalna taksa 110 (za žalbe kad odlučuje drugostepeni općinski organ)1603000330017641722131
Lokalna taksa 2   
Takse viših organa vlasti 17 do 10001603000330017641722516
Takse viših organa vlasti 2   
Lokalna naknada 1   
Lokalna naknada 2   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/očevo/ime prezime
JMBG
Adresa
Kontakt telefon

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična karta na uvidCIPSNa uvid 
Odobrenje za građenjeSlužba za katastar, urbanizam i imovinsko pravne posloveOvjerena kopija 
odluke pravosudnih, upravnih i drugih organa i institucija,preduzećaNadležna općinska službaOriginal 
Dokaz o uplati naknadeSlužba za finansije i ekonomiju -Blagajna i pošta i bankeOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 365
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Samostalno pripremljen